Stosownie do treści art. 13 RODO1 informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Laurentius, ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn

REGON 511468294 NIP 7393284793

tel. 89/ 522 1300 fax 89/ 522 1301 fundacja@laurentius.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane – tj.:

a. W celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w zakresie świadczonych przez Administratora danych usług,

b. Gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych,

c. Gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, 

d. W celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego obiektów z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych,

3. Odbiorcami danych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego, mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie zapewniające między innymi usługi: pielęgniarskie, pielęgnacyjne, pralnicze, księgowe, kadrowe, prawne, pocztowe.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz u Inspektora Ochrony Danych.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania, 

b. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia,

c.  Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych, rachunkowych, medycznych, pomocy społecznej będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich realizacji, 

d. Wizerunek zarejestrowany za pomocą systemu monitoringu wizyjnego przez okres do 3 miesięcy.

7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej. Odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy. Zgoda na przetwarzanie wizerunku, jest warunkiem wstępu na teren placówki objętej systemem monitoringu wizyjnego. Zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych (danych wrażliwych) jest warunkiem zapewnienia właściwej opieki przez personel placówki.

8. Administrator danych nie dokonuje profilowania danych osobowych uzyskanych w związku z nawiązaniem z nim kontaktu, zawarciem umowy, jej wykonaniem lub przetwarzaniem danych osobowych w celu lub w celach określonych w punkcie 2. Posiadacie Państwo prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:

Inspektor ochrony danych:

Tomasz Trzciałkowski

Infolinia: +48 511-793-443

e-mail: kontakt@idpo.pl

www: https://idpo.pl


1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

KONTAKT
Skip to content