Koncepcja i implementacja oferty praktycznego doskonalenia zawodowego z gerontopsychiatrii


Fundacja Laurentius zrealizowała w 2007 roku w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO projekt pt. "Koncepcja i implementacja oferty praktycznego doskonalenia zawodowego z gerontopsychiatrii" (nr umowy: LLP-LdV/M07/VETPRO/236)


Streszczenie projektu

W Polsce tak samo jak w całej Europie społeczeństwo starzeje się i częściej niż dotąd występują choroby gerontopsychiatryczne takie jak demencja czy choroba Alzheimera. Adekwatna opieka nad takimi chorymi stała się wyzwaniem dla placówek opiekuńczych.

Dlatego projekt miał na celu transfer dobrych praktyk z zakresu opieki gerontopsychiatrycznej z niemieckich placówek opiekuńczych, dysponujących większym doświadczeniem w tej dziedzinie, do polskich. Podczas dwutygodniowych pobytów w Niemczech uczestniczki pogłębiły swoją wiedzę z zakresu praktycznej opieki nad osobami w podeszłym wieku z demencją czy chorobą Alzheimera. Program pobytu obejmował m.in. uczestnictwo w opiece i pielęgnacji mieszkańców, planowanie czasu wolnego i realizację terapii zajęciowej. Dużo uwagi poświęcono regułom komunikacji z osobami z demencją oraz aspektom etycznym.

Na podstawie tych doświadczeń powstał moduł szkoleniowy "Opieka gerontopsychiatryczna" oraz przeprowadzone zostały wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia dla opiekunów. Dodatkowym rezultatem wymiany jest opracowany przez uczestniczki katalog działań mających na celu doskonalenie opieki w Domu Opieki i DPS "Laurentius" w Olsztynie.

Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania sprawdzonych koncepcji opieki gerontopsychiatrycznej oraz intensywnej wymiany doświadczeń podczas codziennej praktyki z fachowcami w Niemczech, poznania tamtejszych koncepcji kształcenia w tym zakresie. Podwyższyli swe kompetencje poprzez zdobyte doświadczenia zawodowe, ale także socjalne i interkulturowe. Pobyt uczestników potwierdzają certyfikaty oraz dokumenty Europass.

Ważnym efektem dialogu interkulturowego było otwarcie się na inną kulturę i wyzbycie uprzedzeń w postrrzeganiu Niemców.


Partnerzy projektu

Partnerami w projekcie była Fundacja Laurentius jako organizacja wysyłająca oraz Diakonia Neuendettelsau jako organizacja przyjmująca. Uczestniczki wymiany trafiły do czterech domów opieki dla starszych osób prowadzonych przez Diakonię Neuendettelsau w Coburgu-Lützelbuch, Crailsheim, Hersbrucku i Pleinfeld.


Uczestnicy

W projekcie uczestniczyli pracownicy Fundacji Laurentius: nauczycielka zawodu z Policealnej Szkoły "Laurentius" mgr Eżbieta Nalewajko i  siedmiu pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego Domu Opieki i DPS "Laurentius" - Czesława Czerniak, Dorota Kundzicz, Jolanta Sikorska, mgr Beata Sobina, Joanna Sznepf, Ewa Śliżewska, Iwona Wilim.


Moduł szkoleniowy

Moduł ten obejmuje krótką charakterystykę chorób gerontopsychiatrycznych i daje wskazówki co do postępowania z osobą dementywną podkreślając jej potrzeby i etyczny wymiar takiej opieki. Kolejnym ważnym kompleksem tematycznym jest w module pielęgnacja osób z demencją, utrudniona komunikacja z nimi i przyczyny powstawania zachowań agresywnych. Moduł zamyka część poświęcona terapii i organizacji czasu wolnego z akcentami na pracę z biografią i stymulacje bazową. Moduł adresowany jest do nauczycieli i słuchaczy policealnych szkół kształcących opiekunów, do pracowników domów pomocy społecznej prowadzących instruktaż zawodowy jak i samych opiekunów oraz do wszystkich osób, które opiekują się osobami dementywnymi w domu. Moduł ten wykorzystać można zarówno do nauczania jak i do samokształcenia.