Interkulturowy transfer kompetencji w opiece gerontopsychiatrycznej


Od 15 września 2008 Fundacja Laurentius realizuje projekt pt.: "Interkulturowy transfer kompetencji w opiece gerontopsychiatrycznej". Projekt finansowany jest ze środków Narodowej Agencji Rozwoju Systemu Edukacji Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Działania projektowe zostaną zakończone 30 września 2009 roku.

Streszczenie projektu

Centralnym zamierzeniem projektu jest transfer wiedzy i kompetencji wymaganych podczas opieki oraz styczności z osobami starszymi ze schorzeniami dementywnymi. Dwutygodniowe pobyty w zagranicznych placówkach mają na celu konfrontację polskich i zachodnioeuropejskich koncepcji i problemów opiekuńczych, wymianę doświadczeń. Zamierzenie końcowe to nabycie, utrwalenie i wdrożenie przez uczestników "dobrych praktyk" w opiece gerontopsychiatrycznej w macierzystej placówce.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego oraz administracji Domu Opieki i Pomocy Społecznej "Laurentius":
- Bogusława Samsel - terapeuta zajęciowy
- Dariusz Truszkowski - rehabilitant
- Marcin Żebrowski - rehabilitant
- Amelia Żokowska - opiekunka
- Marzena Prusinowska - opiekunka
- Joanna Obidzińska - opiekunka
- Małgorzata Tomaszkiewicz - opiekunka
- Dorota Sewioło - opiekunka
- Patrycja Zęgota - opiekunka
- Aldona Siwik - opiekunka
- Aneta Pałka - pracownik administracyjny
- Aneta Ludnicka - pracownik socjalny

Przygotowania

Uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy. Wyjazdy poszczególnych grup poprzedziło szkolenie kulturowo - językowe, prowadzone w formie warsztatów przez panią Dyrektor Ewę Kordaczuk - germanistę i znawcę kulturowej specyfiki Bawarii. Była to nielada przeprawa, z której każda ze stron odniosła obopólne korzyści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał pomoce do samokaształcenia i nauki języka niemieckiego, bardzo przydatne w trakcie konfrontacji w obcojęzycznym kraju.

Pobyt w placówkach zagranicznych

Dla każdego z uczestników placówka goszcząca przygotowała indywidualny plan pobytu ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji pożądanych na zajmowanym stanowisku pracy w placówce macierzystej. Niezależnie od kompetencji specyficznych zawodowo wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z niemieckim systemem opieki, formami i metodami pracy z osobami dementywnymi, strukturą personalną niemieckich domów.

Codzienne obcowanie z obcą kulturą było szczególną próbą i wyzwaniem dla osób po raz pierwszy wyjeżdżających za granicę. Udane próby współdziałania i wymiany doświadczeń z personelem placówek goszczących zasługują na uznanie i będą wkładem na rzecz interkulturowego transferu kompetencji oraz niwelowania różnic w opiece. Troskliwa opieka i otwartośc okazane każdemu z uczestników zaowocowały wzrostem samooceny i prestiżu zawodowego. Towarzyszenie staremu człowiekowi w codzienności, szczególnie tej naznaczonej zniedołężnieniem, bólem i powolnym odchodzeniem, zasługuje i powinno być traktowane na równi z przygotowywaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Człowiek niezależnie od wieku zasługuje na tę samą troskę i oddanie. Zawód opiekuna jest w Polsce jeszcze niedoceniany, a w Niemczech cieszy się dużym uznaniem i poważaniem społecznym. Opiekunowie stanowią trzon personalny zachodnioeuropejskich placówek i potrafią szczycić się swoją pracą zawodową.

 Szczególną uwagę podczas pobytu każdej z grup poświęcono wypracowaniu kompetencji właściwej i owocnej współpracy z rodziną osoby starszej przebywającej w placówce opiekuńczej. W Niemieckich domach współpraca z rodziną stanowi nieodzowny element codziennej opieki. Rodzina to cenne źródło informacji o przeszłości człowieka starszego, szczególnie ważnej w kontekście realizowanej przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy pracy z biografią. Ogromne wyzwanie dla pracowników stanowią konflikty z rodziną podopiecznego. Wymiana doświadczeń w tym obszarze oraz konfrontacja problemów ujawniły, iż po obu stronach granicy personel boryka się z podobnymi problemami. Cenne okazały się sprawdzone i wypracowane modele współpracy z rodziną oraz mediacji sytuacji konfliktowych.

Każdy z uczestników nabył również kompetencje zapewniające mu rozwój osobisty oraz nawiązał kontakty z pracownikami zagranicznych placówek. Możliwośc zawierania kontaktów zachęciła do nauki języków obcych. Pobyt i zdobyte kompetencje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

W dniu 23.09.2009 r. miało miejsce seminarium szkoleniowo-warsztatowe zorganizowane przez Fundację Laurentius w Olsztynie, wieńczące międzynarodowy projekt: „Interkulturowy transfer kompetencji w opiece gerontopsychiatrycznej” realizowany we współpracy z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Miejscem seminarium była siedziba Fundacji Laurentius w Olsztynie. Otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor Ewa Kordaczuk.
Program konferencji stanowiły warsztaty i seminaria dotyczące zdobytych przez uczestników kompetencji oraz nowinek w aspekcie kompleksowej opieki, terapii i rehabilitacji gerontopsychiatrycznej.
W roli prelegentów wystąpili uczestnicy projektu, na co dzień pracownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego Domu Opieki oraz Domu Pomocy Społecznej „Laurentius”.

 

Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele placówek opiekuńczych z województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego.
Termin „opieka gerontopsychiatryczna” przyciąga uwagę wielu osób, świadomych demograficznych tendencji nie tylko Europy, ale również Polski. Rosnąca ilość osób starszych w populacji, wydłużająca się starość, a w ich konsekwencji zapadalność na schorzenia o charakterze dementywnym wyraźnie kształtują wyzwania dla personelu opiekuńczego i terapeutycznego placówek stałego pobytu dla seniorów.
Zaprezentowane rozwiązania, zaczerpnięte przez uczestników projektu z bawarskich placówek dla seniorów mogą stać się podpowiedzią na rozwiązywanie problemów w opiece długoterminowej i przyczynić się w znacznej mierze do wzrostu standardu placówki i jakości oferowanych usług.
Sama forma doskonalenia kompetencji pracowniczych w formie zagranicznych staży wpływa na podwyższenie samooceny uczestników oraz niweluje skutki wypalenia zawodowego, bardzo częste dla  profesji związanych z opieką gerontopsychiatryczną.
Zaproponowane w toku konferencji seminaria i warsztaty pozwalały nie tylko na wysłuchanie relacji
o odbytych stażach i odmiennych od polskich rozwiązań w opiece gerontopsychiatrycznej ale również namacalnego doświadczenia wdrożonych już rozwiązań podczas spaceru korytarzami Domu Opieki oraz Domu Pomocy Społecznej „Laurentius”.
Treści zaprezentowane podczas seminarium wzbudziły ogromne zainteresowanie  wśród zaproszonych gości, którzy chętnie uczestniczyli w warsztatach, zaproponowanych przez prelegentów.
Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali drogą korespondencyjną materiały edukacyjne dotyczące wdrożonych rozwiązań w terapii, opiece i rehabilitacji gerontopsychiatrycznej.
Poniżej program seminarium, krótka charakterystyka poszczególnych warsztatów i seminariów oraz zdjęcia z jej przebiegu.
      

PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWEGO PODSUMOWUJĄCEGO PROJEKT
„INTERKULTUROWY TRANSFER KOMPETENCJI W OPIECE GERONTOPSYCHIATRYCZNEJ”
W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”


9.45-10.00  Rejestracja uczestników
 
I blok seminarium

10.00  
- omówienie realizowanego projektu
- najciekawsze pomysły wdrożone w efekcie poprzedniego projektu
- nowe rozwiązania w układaniu osób leżących-warsztaty
- innowacje w podawaniu posiłków dla osób starszych z problemami
- usprawnienia w pracy pielęgniarek
- zastosowanie aromaterapii w opiece gerontopsychiatrycznej
- rozszerzenie pracy z biografią

12.00-12.15 przerwa kawowa

II blok seminarium

12.15-13.00  
- atrakcyjne pomysły na prowadzenie terapii zajęciowej
- trening przeciwupadkowy – ćwiczenia na sali i na zewnątrz

13.00-14.00   
- prezentacja rezultatów  projektu wprowadzanych w DPS i DO „Laurentius” - zwiedzanie domu

14.00-14.30 lunch