Procedura przyjęcia mieszkańca


PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DPS LAURENTIUS
Osoba zainteresowana zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej (DPS) powinna złożyć wniosek w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej w miejscu stałego zameldowania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego, które zaświadcza, że zainteresowany potrzebuje całodobowej opieki. Przedłożyć należy także ostatnią decyzję dotyczącą świadczenia emerytalnego/rentowego oraz potwierdzenie otrzymania świadczenia ZUS/KRUS (odcinek z miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentacji lub potwierdzenie wpłynięcia emerytury/ renty na konto bankowe).
 
Odpłatność mieszkańca w DPS to 70% jego emerytury lub renty. Pozostałą różnicę pomiędzy pełnym kosztem utrzymania a odpłatnością mieszkańca ponosi rodzina (współmałżonek, dzieci oraz wnuki), o ile zobowiązana zostanie do alimentacji, a w dalszej kolejności gmina, która kieruje mieszkańca do domu pomocy społecznej.
 
DPS „Laurentius” w Olsztynie otrzymuje dofinansowanie do swoich Mieszkańców z:
  • Urzędu Gminy Dywity
  • Urzędu Gminy Olsztyn
Zadanie pod nazwą „organizowanie i prowadzenie usług w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Olsztyna” jest finansowane ze środków Gminy Olsztyn na mocy umowy nr Z.8122.4.2013.
 
PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU OPIEKI  LAURENTIUS
Zapraszamy do obejrzenia Domu i na rozmowę z kierownictwem, najlepiej od poniedziałku do piątku od godz. 7: 00 do 15:00. Inne terminy – po uzgodnieniu. 
tel:  +48 89 522 13 08, +48 89 522 13 00,
 
Zawieramy umowy cywilno-prawne na świadczenie opieki nad powierzonymi nam mieszkańcami. Koszt pobytu pokrywany jest w całości przez mieszkańca.
Oferujemy pobyty na czas nieokreślony lub na krótsze okresy.
Dysponujemy pokojami jedno- i dwuosobowymi.
Cena pobytu:  pokój jednoosobowy - 163 zł/dobę
                     pokój dwuosobowy   - 152,30 zł/dobę.
Oferujemy również pobyty od 7 do 30 dni w cenie 182 zł/dobę.
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.
Dodatkowy koszt stanowią lekarstwa i pieluchomajtki, jeżeli są wymagane. 
Wymaganym dokumentem do złożenia przed umieszczeniem w placówce jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.