Ochrona Danych Osobowych


Informacja!

Stosownie do treści art. 13 RODO1 informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Laurentius, ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn

REGON 511468294 NIP 7393284793

tel. 89/ 522 1300 fax 89/ 522 1301 fundacja@laurentius.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane - tj. udzielania odpowiedzi, przygotowania i zawarcia umowy.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz do pobrana ze strony internetowej. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa..

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.

8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:

Inspektor ochrony danych:

Idalia Kasznicka

LAURENTIUS-ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych

E-mail: kontakt@idpo.pl

https://idpo.pl/laurentius

Infolinia: +48 511-793-443


1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.