aktualnosci


Zapytane ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyposażenie medyczne dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych

Projekt „Pomagajmy Razem”

Fundacja Laurentius w Olsztynie realizuje dla Domu Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego kolegi Adasia Majkowskiego, pracownika Fundacji Laurentius - Oddział w Olsztynie. Chcielibyśmy przekazać wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Adasia. Dyrekcja i pracownicy.

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie” (Napoleon)

 

Oferta na zapewnienie opieki lekarza rodzinnego

Oferta dotycząca propozycji współpracy w zakresie zapewnienia opieki lekarza rodzinnego dla mieszkańców DPS Laurentius oraz DO Laurentius.

Wybór oferty na usługi pralnicze

Wybór usługodawcy do świadczenia usług pralniczych dla Fundacji Laurentius w Olsztynie.

OFERTA NA USŁUGI PRALNICZE

Odpowiedź na ofertę na zakup środków ochrony osobistej

Fundacja Laurentius- LAURENTIUS Oddział w Olsztynie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników DPS „Laurentius” w Olsztynie oraz wyposażenia medycznego. 

Odpowiedź na ofertę - testy

Fundacja Laurentius - LAURENTIUS Oddział w Olsztynie zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 dla pracowników DPS w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe na zakup środków

Zapytanie ofertowe na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników DPS "Laurentius" w Olsztynie oraz wyposażenia medycznego, dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. , Prawo Zamówień Publicznych. 

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku

 1 2 3 Następna »  Ostatnia